Schoolraad

Wat is de schoolraad?

De schoolraad is een formeel participatieorgaan.
Ze bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, personeel en de lokale gemeenschap.
De schoolraad telt een gelijk aantal vertegenwoordigers per geleding.
De schoolraad overlegt met het schoolbestuur. Ze kan het schoolbestuur ook schriftelijk adviseren.
De schoolraad houdt op de hoogte van haar standpunten en activiteiten en zal sommige gevallen ook consulteren.

Wie zijn we?

De schoolraad wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld.
De huidige samenstelling van de schoolraad:
Vertegenwoordigers Lokale gemeenschap
 – Jos Swinnen, voorzitter
 – Lucien Aerts, secretaris
Vertegenwoordigers LOC
 – Elien Timmerman
 – Leen Nuyts
Vertegenwoordigers ouders
 – Ellen Moreels
 – Greet Hoeben

De bevoegdheid van de schoolraad

adviesbevoegdheid in verband met:
 • de bepaling van het profiel van de directeur
 • het studieaanbod
 • het aangaan van samenwerkingsverbanden met externe instanties
 • het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten
 • de vaststelling van het nascholingsbeleid
 • het beleid inzake experimenten en projecten
overlegbevoegdheid in verband met:
 • het opstellen of wijzigen van de lijst van bijdragen die aan ouders kunnen worden gevraagd
 • het opstellen of wijzigen van het schoolreglement
 • het schoolwerkplan
 • het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB
 • elk ontwerp van beslissing inzake de jaarplanning van extra-muros-activiteiten en parascolaire activiteiten
 • elk ontwerp van beslissing inzake infrastructuurwerken (zie artikel 20)
 • elk ontwerp van beslissing inzake de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-lerarenpunten
 • elke ontwerp van beslissing inzake het welzijns- en veiligheidsbeleid op school
De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de onderliggende ouderraad en pedagogische raad. De leden van De Lokale Gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.